Vi phu đã từng là Long Ngạo Thiên – Chương 27 (1)

Chương 27 (1)

Ta đạo hào Tuế Hành, họ Giản, tên Hành Chi

Editor: Zens Zens

Đăng ký nhận chương mới: Link

Quy định đọc truyện trên Website: Link

Facebook Zens Zens: Link 

***

Bách Tuế Ưu!

Lại là Bách Tuế Ưu!

Vì sao nhân vật phản diện cứ muốn làm Bách Tuế Ưu?!

Khoảnh khắc đó, Tần Uyển Uyển cảm giác như mình mắc chứng PTSD(*) Bách Tuế Ưu. Nàng sử dụng thần thức thăm dò tu vi Bách Tuế Ưu theo bản năng, nhưng thần thức vừa chạm vào hắn đã cảm giác được cơn đau đớn dữ dội. Tần Uyển Uyển rùng mình, nghe Bách Tuế Ưu cảnh cáo nàng giống như cảnh cáo một đứa trẻ: “Tần đạo hữu, mặc dù thần thức của nàng được xem như mạnh, nhưng chung quy pháp lực thấp kém, nơi không nên đi thì chớ đi nhé.”

(*) Tên hi chng riílon căng thngjsao sang chn,là mt ri¹lon lo âuphát trin sauàkhi bnh nhânítri qua hocchng kiến mtĬs vic kinhhoàng.

Tn Uyn Uynkhông lên tiếng.Thn thc caúnàng đã tôiľluyn hai trăm)năm trên thưnggii, dù khôngđưc coi làìk mnh àTiên gii nhưngcũng mnh hơnkha khá tusĩ đã phifthăng ti nhiutiu thế gii.íNhưng ngay lnđu tiên, ngưifnày đã pháthin nàng nhìnlén hn, cóIth thy thníthc ca hncao hơn nàngùrt nhiu.

Mt nhânvt như vy,nếu mun giànhNgc Linh Lungthì chng phichuyn khó, vìúsao lúc nãyìvn luôn điĪtheo nàng?

Nàng suyơngm, m mingõthăm dò: “Báchưđo hu, tuếvi ca ngươiúcao thâm, mungiành Ngc LinhĪLung thì ctrc tiếp giành,hà tt làmfkhó mt congà m nhưita? Chng lngươi có mưuđ gì khác,vi ta sao?”f

“Nàng tht thông¹minh.” Bách Tuế{Ưu k bênitai nàng, gingánói du dàng:Thanh long taưkh cc nuôiêdưng b nàngíăn ri, nàngnói xem nàngıcó nên biîthưng ta không?”Î

“Này!”

Gin HànhChi nhìn BáchóTuế Ưu đínhtrên đu 25¸đ thin cmghé vào ơtai Tn UynUyn, cnh cáohn: “Lão háosc nhà ngươicách xa khuên ca tamt chút!”

“Ailà khuê nca ngưi!”

TníUyn Uyn munchuyn di sĭchú ý caõBách Tuế Ưu,Îquay đu mngto: “Ít nóiìnăng by bđi.”

“Các ngưikhi cn tánàtnh ve vãn°trưc mt ta.”ùLưi dao BáchTuế Ưu đtólên c TnĩUyn Uyn hơin mnh, máuĬr ra: “Cn³ph n haycn Ngc LinhLung, ngươi chnđi.”

Tn UynĩUyn không nói,đu óc nàng,xoay chuyn ccnhanh.

Bách Tuế Ưunuôi Thanh long,Ili cn NgcúLinh Lung, ýđ chc chnlà đ đăngïtiên môn thànhļtiên. Nhưng hinìnay Long đan(Thanh long đang trong cơ°th nàng, hnkhông th nàoth nàng đi.

Hơnna, nếu nàngđã có Longiđan, h thngkhông th bung cơ duyên)này, chc chnNgc Linh Lungcũng là mtìmc xích trongìnhim v canàng, chng quakhông biết vìsao hin gicòn chưa côngb nhim v.ế

Cho nên NgcìLinh Lung khôngĩth đưa choÎBách Tuế Ưu.ɪMt khi NgcíLinh Lung titay, e rngBách Tuế Ưus lp tcôđưa nàng đi.

Nàngngm nghĩ, bèn¸nháy mt viGin Hành Chi,ɨhi vng Gin]Hành Chi cóth hiu ýũnàng, đng giaoNgc Linh Lungêra.

Gin Hành ChiĪnhìn Tn UynïUyn chp mtălia la, yátung hng NgcíLinh Lung trêntay, trn annàng: “Cô đngÍs, bt quácô chết, tas báo thùôcho cô.”

TnİUyn Uyn: “…

Nghe y nói,ļnàng càng shơn.

Gin Hành Chiva nói vaquan sát Bách[Tuế Ưu.

Tênnày là kđu tiên yļgp mà khôngĮnhìn ra đưctu vi kĭt khi đến°thế gii này,ĩhn là nhânvt mt phương.

Thnhthong có mytiu thế giiis xut hinvài ngưi nghchìthiên, mc dùótu vi caoơthâm nhưng khôngth phi thăng.éGp đưc ùđây, y cũngchng ly làmơl.

Có điu huèhết loi ngưinày đu làĨk lòng dÏác đc, điĺgian đi ác.ĩNếu tht sgp phi nhânìvt như vy,{cng thêm đthin cm 25íđi vi TnưVãn, e rngcái hn munìkhông dng ìNgc Linh Lung.

Khôngchng bo biïvà ph nđu s chngbuông tha.

Đến lúcÏđó va mtếNgc Linh Lung,li thit khuêún, y lln ri.

Y tungếhng Ngc LinhILung, tim ngưi¹xung quanh cũngîlên xung theomnh ngc trêntay y.

T Cô]Đưng thy GinĨHành Chi hơidao đng, khôngÎnhn đưc miming: “Tin bi,Ngc Linh Lungïliên quan đến}tương lai nghìnìvn tu sĩbn gii, tuytíđi không thĩgiao cho kôkhông biết gcếgác.”

“Cu còndám nói?!”

GiníHành Chi va¸nghe T CôĐưng m ming,đã quay đumng ngưi: “Tabo cu bov cô ta,įcu xem côăta đang ĩđâu?!”

Năm mươiăđim tích lũyd như trbàn tay caìy c thếôb T Cô}Đưng chôn vùiung phí!

T CôĐưng cng đ,ìBách Tuế Ưumm cưi.

“T tiuđo quân mĩming là nghìn]vn tu sĩ,đi đo điánghĩa, kết quvn đ tiuácô nương ngưita hi sinh.Đám tu sĩĩchính đo cácângưi còn chngbng tiu cônương đây. Ngưi°ta liu chếtĩcu giúp các[ngưi trong Mtcnh, không riúkhông b, cuiếcùng các ngưiìli đi xvi nàng nhưıthế?”

Nghe vy,[sc mt TɨCô Đưng táiýnht, y siếtcht nm đm:ɪ“Ngươi th Tnđo hu ra,àtr Ngc Linh,Lung, ta cóɩth mc ngươiìx lý.”

“Taĩcn đo sĩthúi như ngươiilàm gì?” BáchļTuế Ưu cưiíkhy, ngưc mtănhìn Gin HànhChi: “Long tiuíhu, nghĩ xongļchưa? Đng làmmt thi gianIca bn ta.”ế

Gin Hành Chiũngm nghĩ, gtíđu: “Đưc, taéđưa ngc choìngươi.”

Dt li,y nhy ttrên kiếm sơnãxung, đám ngưiíQuân Thù bêncnh lp tcũxông lên đnhígiành. Cũng ngaylúc đó, mtfđt đt nhiênļxut hin vôs dây hoa)c gng ngănýcách đám ngưiQuân Thù và²T Cô Đưng.

GinHành Chi thyũBách Tuế Ưuìra tay, giơtay ném NgcLinh Lung vhưng ngưc li,Ĩthot cái xutĮhin trưc mtĩhai ngưi, chply Tn UyníUyn.

Mà dưng nhưBách Tuế Ưuõđã sm đoánđưc, dây hoaĺchui t dưiàđt lên, baoìbc ly NgcLinh Lung giaếkhông trung, đngthi di chuynTn Uyn Uynsang mt bên,nháy mt vôs dây hoaqun ly GinHành Chi.

Có điuđng tác caGin Hành Chiļcàng nhanh hơn,ļmy chc lưiİdao sc t,phóng t kiếmsơn xung, mnhm vn đtdây hoa. Gialúc mt côngmt th, TnïUyn Uyn cmÎgiác đưc linhÎlc Bách TuếéƯu lưu chuyn.

Khôngđúng!

Đây không philinh lc ca,ngưi sng.

Tn Uyn]Uyn hiu ngayngưi sau lưngÎnàng vn khôngúphi nguyên thân,mà ch làmt con ri.ÏCh cn pháèhy trn pháp}trên ngưi conri, con rinày s lpètc mt đi³kh năng hànhIđng.

Nhưng gi phút]này hn đngsau lưng nàng,ly s chênhlch thc lcgia hai ngưi,ínàng mun âm³thm đ thương[hn ch cóĪmt cách.

Mtếthy Gin HànhChi cm kiếmxông ti, TnUyn Uyn cnĮrăng, không hlưng l giơkiếm đâm xuyêncơ th mình,íbt ng cmvào ngưi BáchõTuế Ưu. Mũikiếm cha trnĩpháp đc mônITch Sơn canàng, pháp trnnhanh chóng tìmįđưc trn phápđiu khin conĨri, hung hãnõtruy đui dctheo gân mchcơ th BáchTuế Ưu!

Đng tácBách Tuế ƯuÍcng đ. Cũngchính lúc này,Gin Hành Chichém đt tayõcm gy điľtang ca hn,ľvi vàng nmly tay TnưUyn Uyn.

Có điuĩBách Tuế Ưuïch đng chngli chc lát,íngay lúc GinɩHành Chi nmly Tn UynUyn, máu tươiích cánh tay{b cht đngca hn đt[nhiên biến thànhquang đip(*) bayv phía GiníHành Chi. LinhĮlc trên kĐ Kiếp ơt p ti,íGin Hành Chib ép lui.Tn Uyn Uynb Bách TuếƯu lôi ngãvào vòng xoáy,ÍGin Hành Chiăchém quang đipmt nhát riănhy theo.

(*) BưmÎánh sáng

Gia cungphòng, Bách TuếƯu ging như¸bươm bưm nh²nhàng dp dntrưc mt TnľUyn Uyn. Hnđt mt tay,c cơ th°như ngâm trongnưc, máu tươiÎnhum đ ysam, tóc mmībung xõa, trưngây như cánhíbưm, ánh mtĮdu dàng sâuìthm ta binãkhông ăn nhpgì vi gươngmt khí chtthư sinh. Hnìvươn tay áp³lên mt TníUyn Uyn, gingũnói du dàngìmang theo chútqu khí.

“Cônương ngoan, TnVãn Vãn làtên tht canàng sao?”

Tần Uyển Uyển đau đến sắp khóc tới nơi, nghiến răng: “Liên quan cái rắm gì tới ngươi!”

“Lão háo sắc…”

Thế nhưng hiện nay mặc kệ Tần Vãn nghĩ thế nào, nếu hai người phải tiếp tục chung đường, giữa y và nàng cần một danh phận.

Bách Tuế Ưu nhỏ giọng cười: “Không liên quan.”

“Giết bọn chúng?”

Đứa bé sững người, vội vã quỳ xuống đất, run rẩy: “Lão tổ tha tội.”

Dứt lời, hắn giơ tay lên chỉ ngón tay trỏ vào giữa đôi mày nàng. Cùng lúc đó, kiếm khí của Giản Hành Chi đuổi sát tới. Y nhìn cái đầu đính 40 độ thiện cảm, quát lớn một tiếng, chém nghiêng từ dưới lên, đứt lìa bàn tay đang chỉ vào đầu Tần Uyển Uyển và chiếc cổ cứng ngắc, rồi đá một cước văng cơ thể hắn trước khi máu bắn lên Tần Uyển Uyển. Lưỡi kiếm hất đầu người đi, Giản Hành Chi ôm lấy eo Tần Uyển Uyển, đỡ nàng đáp vững vàng xuống đất.

Y ngẩng đầu quan sát xung quanh, phát hiện dường như nơi này là một vùng sa mạc. Xung quanh cát vàng mênh mông, không một bóng người, chỉ có thi thể Bách Tuế Ưu rơi cách đó không xa, có điều nhiều canh giờ trôi qua, xác chết đã phủ một lớp cát mỏng.

Nháy mắt vô số bươm bướm biến ảo ra giữa không trung, chở một luồng thần thức bay tán loạn rời di. Giọng nói Bách Tuế Ưu vang vọng giữa không gian: “Núi cao sông dài, Tần tiểu thư, sau này gặp lại.”

Giản Hành Chi ôm Tần Uyển Uyển lên, bước tới gần Bách Tuế Ưu, quan sát sơ lược môt lúc thì nhận ra thi thể này đã thối rữa từ lâu, vốn không phải mới chết.

【Hết lòng chăm sóc nữ chính +5】

“Gần đây còn có điểm tích lũy tuyến tình cảm nào không?!”

Tiếng nói vừa dứt, một thanh niên tuấn mỹ chậm rãi mở mắt tại cung điện nơi xa, giơ tay lau vệt máu tươi ở khóe môi.

Gì mà mớm bằng miệng, y sẽ không làm chuyện hạ lưu như vậy, nhưng đút nước và mặc áo khoác thì vẫn làm được!

Đứa bé quỳ gối dưới đất, kính cẩn dâng lên một chiếc khăn: “Lão tổ, giết bọn chúng chứ?”

Nàng giống như con mèo nhỏ mà y nuôi khi còn bé. Một trận mưa lớn, một lần hốt hoảng cũng có thể chết bất cứ lúc nào.

Tiếng nói vừa dứt, một thanh niên tuấn mỹ chậm rãi mở mắt tại cung điện nơi xa, giơ tay lau vệt máu tươi ở khóe môi.

Vừa dứt lời, Giản Hành Chi liền nhận được một chuỗi nhiệm vụ.

“Giết bọn chúng?”

Giản Hành Chi nhận được nhiệm vụ mới. Y đọc sơ qua, sau khi xác nhận độ thành thạo võ thuật này chính là vài huấn luyện căn bản thì nhẹ nhõm. Đang định suy nghĩ những chuyện khác, bỗng y sực nhận ra không đúng lắm.

Nháy mắt vô số bươm bướm biến ảo ra giữa không trung, chở một luồng thần thức bay tán loạn rời di. Giọng nói Bách Tuế Ưu vang vọng giữa không gian: “Núi cao sông dài, Tần tiểu thư, sau này gặp lại.”

Hóa ra y cũng có thể làm nhiệm vụ tuyến tình cảm sao?!

Thanh niên nghiêng đầu: “Ta còn giết không được, dựa vào các ngươi?”

Tần Uyển Uyển đau đến sắp khóc tới nơi, nghiến răng: “Liên quan cái rắm gì tới ngươi!”

Đứa bé sững người, vội vã quỳ xuống đất, run rẩy: “Lão tổ tha tội.”

“Long đan trên người nàng ta, nàng ta biết Ngọc Linh Lung ở đâu, cứ giữ đi.”

Giản Hành Chi nhất thời mù mờ: “Vì sao anh hùng cứu mỹ nhân này được tính hoàn thành, lại còn gần hoàn thành?”

“Chủ nhân, đây đều là nhiệm vụ phù hợp với thiết lập của ngài, hoàn thành đều là điểm tuyệt đối nha ~”

Thanh niên lau sạch tay, đứng dậy. Cùng lúc đó, đầu đứa bé lập tức nổ tung.

【Nhiệm vụ sáu: Trong vòng một tháng, huấn luyện độ thành thạo võ thuật cho nữ chính đến 10 vạn. Độ thành thạo võ thuật hiện tại của nữ chính: 3 vạn】

Thanh niên đứng dậy, khoan thai rời khỏi vũng máu đầy đất, thấp giọng chê bai: “Bẩn quá.”

Bươm bướm vừa biến mất, Tần Uyển Uyển cũng gắng gượng hết nổi, bịt miệng vết thương trên bụng, chân mềm nhũn, ngã gục trong lòng Giản Hành Chi.

Giản Hành Chi giơ tay bịt miệng vết thương của Tần Uyển Uyển, thi triển thuật chữa trị, để nàng dựa vào vai mình, giọng điệu không khỏi lo lắng: “Lúc trước bảo cô đâm, cô sống chết không đâm, sao giờ đâm dứt khoát vậy? Cô đợi thêm chút nữa thì chết hả?”

Thanh niên đứng dậy, khoan thai rời khỏi vũng máu đầy đất, thấp giọng chê bai: “Bẩn quá.”

Đứa bé quỳ gối dưới đất, kính cẩn dâng lên một chiếc khăn: “Lão tổ, giết bọn chúng chứ?”

“Trước đây… trước đây đâm vô ích… Ta… ta cũng đã giúp người rồi…” Tần Uyển Uyển vừa mở miệng, máu đã tuôn ra. Máu nàng rơi xuống vạt áo Giản Hành Chi, y nhất thời hoảng loạn, ngoài mặt không biểu hiện, chỉ cuống cuồng chồng tất cả pháp quyết chữa thương mà mình biết.

Đống nhiệm vụ tào lao gì vậy!

Có một khắc, dường như Giản Hành Chi cảm giác mình đã tìm được mật mã kho báu.

Y biết Tần Vãn và y không giống nhau. Cô nương này nói luyện Phượng Hoàng Đao nhưng thật ra là Đại tiểu thư chết nhát, tham ăn biếng làm, vốn chưa từng chịu cực khổ gì.

【Chúc mừng “Nhiệm vụ năm: Giúp đỡ nữ chính lấy được kiếm bổn mệnh” hoàn thành tốt đẹp, điểm tích lũy +1000, tổng điểm tích lũy hiện tại 650. Đã mở khóa trung tâm mua sắm cho ngài, xin chủ nhân tiếp tục cố gắng, mau chóng kiếm điểm tích lũy, cố gắng sớm ngày trở lại Tiên giới nha ~】

Y đánh lộn từ nhỏ đến lớn, đánh được kháng được, chịu một đao còn có thể khỏe như vâm, nhảy lên tái chiến, nhưng cô nương này chịu một đao có thể sẽ chết.

Y đánh lộn từ nhỏ đến lớn, đánh được kháng được, chịu một đao còn có thể khỏe như vâm, nhảy lên tái chiến, nhưng cô nương này chịu một đao có thể sẽ chết.

Nàng giống như con mèo nhỏ mà y nuôi khi còn bé. Một trận mưa lớn, một lần hốt hoảng cũng có thể chết bất cứ lúc nào.

Nhìn những nhiệm vụ này, mặt Giản Hành Chi biến sắc. Nhưng ngẫm nghĩ, vì điểm tích lũy, y vẫn gật đầu.

Miệng vết thương của Tần Uyển Uyển từ từ khép lại, trạng thái cơ thể dần ổn định. Nàng tựa lên vai y, mệt mỏi nhắm mắt.

Miệng vết thương của Tần Uyển Uyển từ từ khép lại, trạng thái cơ thể dần ổn định. Nàng tựa lên vai y, mệt mỏi nhắm mắt.

Y muốn tìm một lý do hợp lý cho những hành vi của mình, chặt đứt suy nghĩ không nên có của Tần Vãn đối với y!

Nhận ra Tần Uyển Uyển đỡ hơn, Giản Hành Chi thở phào.

Y ngẩng đầu quan sát xung quanh, phát hiện dường như nơi này là một vùng sa mạc. Xung quanh cát vàng mênh mông, không một bóng người, chỉ có thi thể Bách Tuế Ưu rơi cách đó không xa, có điều nhiều canh giờ trôi qua, xác chết đã phủ một lớp cát mỏng.

Giản Hành Chi ôm Tần Uyển Uyển lên, bước tới gần Bách Tuế Ưu, quan sát sơ lược môt lúc thì nhận ra thi thể này đã thối rữa từ lâu, vốn không phải mới chết.

Nhận ra Tần Uyển Uyển đỡ hơn, Giản Hành Chi thở phào.

“Lão háo sắc…”

Giản Hành Chi nghiến răng nghiến lợi, muốn đạp mạnh Bách Tuế Ưu một cước, nhưng lại cảm thấy giận chó đánh mèo. Y nghiến răng, rút bàn chân định đá người lại, ôm Tần Uyển Uyển tìm đại hướng nào đó mà đi.

Bách Tuế Ưu nhỏ giọng cười: “Không liên quan.”

Y vừa bước đi, lập tức nghe thấy 666 hào hứng mang theo chút kiềm nén nói:

Khoan đã?!

【Chúc mừng “Nhiệm vụ năm: Giúp đỡ nữ chính lấy được kiếm bổn mệnh” hoàn thành tốt đẹp, điểm tích lũy +1000, tổng điểm tích lũy hiện tại 650. Đã mở khóa trung tâm mua sắm cho ngài, xin chủ nhân tiếp tục cố gắng, mau chóng kiếm điểm tích lũy, cố gắng sớm ngày trở lại Tiên giới nha ~】

Y biết Tần Vãn và y không giống nhau. Cô nương này nói luyện Phượng Hoàng Đao nhưng thật ra là Đại tiểu thư chết nhát, tham ăn biếng làm, vốn chưa từng chịu cực khổ gì.

【Chúc mừng nhiệm vụ phụ “Anh hùng cứu mỹ nhân” gần hoàn thành, điểm tích lũy +25, tổng điểm tích lũy 675】

【Nhiệm vụ sáu: Trong vòng một tháng, huấn luyện độ thành thạo võ thuật cho nữ chính đến 10 vạn. Độ thành thạo võ thuật hiện tại của nữ chính: 3 vạn】

Giản Hành Chi nhận được nhiệm vụ mới. Y đọc sơ qua, sau khi xác nhận độ thành thạo võ thuật này chính là vài huấn luyện căn bản thì nhẹ nhõm. Đang định suy nghĩ những chuyện khác, bỗng y sực nhận ra không đúng lắm.

Khoan đã?!

Giản Hành Chi nhất thời mù mờ: “Vì sao anh hùng cứu mỹ nhân này được tính hoàn thành, lại còn gần hoàn thành?”

【Mặc quần áo cho nữ chính +5, bắt đầu mặc từ khỏa thân +15】

“Chủ nhân.” 666 nhắc nhở: “Ngài cũng là người đàn ông có chỉ số nhan sắc trên 90, nhưng kiểu nhiệm vụ này làm trái thiết lập nhân vật cho nên trừ điểm nhân vật, thông thường chỉ lấy được một nửa điểm tích lũy.”

Có điều nghĩ tới đây, Giản Hành Chi hơi lo lắng: “Lỡ ta đối tốt với cô ta, cô ta yêu ta thì làm sao?”

Hóa ra y cũng có thể làm nhiệm vụ tuyến tình cảm sao?!

“Long đan trên người nàng ta, nàng ta biết Ngọc Linh Lung ở đâu, cứ giữ đi.”

“Được rồi! Ta nhất định sẽ cố gắng!”

Có một khắc, dường như Giản Hành Chi cảm giác mình đã tìm được mật mã kho báu.

【Chúc mừng nhiệm vụ phụ “Anh hùng cứu mỹ nhân” gần hoàn thành, điểm tích lũy +25, tổng điểm tích lũy 675】

Điểm tích lũy là điểm tích lũy, tình yêu là tình yêu, y không thể làm một tên đểu cáng.

Có thể khiến người khác đi tuyến tình cảm là tốt nhất, nếu không được thì y tự mình đi, cũng là điểm tích lũy đó!

“Gần đây còn có điểm tích lũy tuyến tình cảm nào không?!”

Có thể khiến người khác đi tuyến tình cảm là tốt nhất, nếu không được thì y tự mình đi, cũng là điểm tích lũy đó!

Giản Hành Chi giơ tay bịt miệng vết thương của Tần Uyển Uyển, thi triển thuật chữa trị, để nàng dựa vào vai mình, giọng điệu không khỏi lo lắng: “Lúc trước bảo cô đâm, cô sống chết không đâm, sao giờ đâm dứt khoát vậy? Cô đợi thêm chút nữa thì chết hả?”

Giản Hành Chi hào hứng hỏi, 666 lướt một hồi: “Có đấy, mời chủ nhân kiểm tra và nhận.”

Vừa dứt lời, Giản Hành Chi liền nhận được một chuỗi nhiệm vụ.

【Gọi tên thân mật của nữ chính +1, giới hạn mỗi ngày 2 điểm 】

【Hết lòng chăm sóc nữ chính +5】

666 trầm mặc không nói, cũng không dám nói. Lấy góc độ một nữ hệ thống mà xét, nó muốn khuyên y đừng nghĩ lung tung, nhưng lại cảm thấy dù sao cũng do y tự nghĩ, chẳng phải phạm pháp, tùy y vậy.

【Đút nữ chính uống nước +1, tối đa mỗi ngày 2 điểm, mớm bằng miệng, +10, không giới hạn】

Bươm bướm vừa biến mất, Tần Uyển Uyển cũng gắng gượng hết nổi, bịt miệng vết thương trên bụng, chân mềm nhũn, ngã gục trong lòng Giản Hành Chi.

【Đút nữ chính ăn cơm +2, giới hạn mỗi ngày 4 điểm】

【Mặc quần áo cho nữ chính +5, bắt đầu mặc từ khỏa thân +15】

【Gọi tên thân mật của nữ chính +1, giới hạn mỗi ngày 2 điểm 】

“Chủ nhân, đây đều là nhiệm vụ phù hợp với thiết lập của ngài, hoàn thành đều là điểm tuyệt đối nha ~”

Đống nhiệm vụ tào lao gì vậy!

Nhìn những nhiệm vụ này, mặt Giản Hành Chi biến sắc. Nhưng ngẫm nghĩ, vì điểm tích lũy, y vẫn gật đầu.

“Được rồi! Ta nhất định sẽ cố gắng!”

Gì mà mớm bằng miệng, y sẽ không làm chuyện hạ lưu như vậy, nhưng đút nước và mặc áo khoác thì vẫn làm được!

Thanh niên nghiêng đầu: “Ta còn giết không được, dựa vào các ngươi?”

Có điều nghĩ tới đây, Giản Hành Chi hơi lo lắng: “Lỡ ta đối tốt với cô ta, cô ta yêu ta thì làm sao?”

666 trầm mặc không nói, cũng không dám nói. Lấy góc độ một nữ hệ thống mà xét, nó muốn khuyên y đừng nghĩ lung tung, nhưng lại cảm thấy dù sao cũng do y tự nghĩ, chẳng phải phạm pháp, tùy y vậy.

Giản Hành Chi suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định.

Điểm tích lũy là điểm tích lũy, tình yêu là tình yêu, y không thể làm một tên đểu cáng.

“Trước đây… trước đây đâm vô ích… Ta… ta cũng đã giúp người rồi…” Tần Uyển Uyển vừa mở miệng, máu đã tuôn ra. Máu nàng rơi xuống vạt áo Giản Hành Chi, y nhất thời hoảng loạn, ngoài mặt không biểu hiện, chỉ cuống cuồng chồng tất cả pháp quyết chữa thương mà mình biết.

Giản Hành Chi hào hứng hỏi, 666 lướt một hồi: “Có đấy, mời chủ nhân kiểm tra và nhận.”

Y muốn tìm một lý do hợp lý cho những hành vi của mình, chặt đứt suy nghĩ không nên có của Tần Vãn đối với y!

Vốn dĩ trước đây y vừa ý tâm tính của nàng, muốn nhận nàng làm người kế thừa, còn tuỳ Tần Vãn có đồng ý hay không.

Thế nhưng hiện nay mặc kệ Tần Vãn nghĩ thế nào, nếu hai người phải tiếp tục chung đường, giữa y và nàng cần một danh phận.

5 9 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo email
Nhận thông báo cho
guest

9 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Azan0306
Azan0306
1 Năm Cách đây

Khổ thân anh quá, việc gì cũng tới tay anh hết, nhờ người khác bảo vệ chẳng thà lần sau anh tự mình làm cho rồi.

Azan0306
Azan0306
1 Năm Cách đây

Ừa em cũng thắc mắc, thấy chị tự đâm mình mà em hết hồn.

Azan0306
Azan0306
1 Năm Cách đây

Ai vậy nhỉ? Phải người xuyên không giống hai người không? Cứ có cảm giác là nam phụ thì phải.

Azan0306
Azan0306
1 Năm Cách đây

Chời ơi coi anh lo cho chị kìa, nhìn thích ghê dị đó

Azan0306
Azan0306
1 Năm Cách đây

Thấy chưa, em nói rồi mà, để anh làm là oke nhất.

Azan0306
Azan0306
1 Năm Cách đây

Hệ thống là thuyền trưởng đúng hông, nói thiệt đi.

Azan0306
Azan0306
1 Năm Cách đây

Gì mà danh phận nghe ghê dị, anh nhận chị làm đồ đệ là được rồi.

tranngocmai0912
tranngocmai0912
1 Năm Cách đây

Rồi, có tin một ngày anh sẽ hối hận hay không?

Pumpkin Pie
Pumpkin Pie
1 Năm Cách đây

Sao tự đào hố cho mình vậy anh :>>

9
0
Would love your thoughts, please comment.x
error: Alert: Content is protected !!